ZAŠTITNA PROTIVPOŽARNA VRATA

Neadekvatna zaštita i ne pridržavanje osnovnih mera prilikom izgradnje i opremanja objekata, a u cilju prevencije i protivpožarne zaštite, veliki su problem. Veliku pažnju treba posvetiti kontroli i planskoj izgradnji objekata sa velikom koncentracijom ljudi, objekata širih namena, kao i stambenih objekata. Jedna u nizu karika te vrste zaštite je svakako projektovanje i ugradnja protivpožarnih vrata. Kao što samo ime kaže, protivpožarna vrata imaju funkciju zaštite od požara, odnosno obezbeđivanje dovoljnog vremena za zaštitu od vatre i dima i sigurnu i laku evakuaciju ljudi iz prostora zahvaćenim požarom. Da li su neka vrata protivpožarna ili ne zavisi od toga od čega su napravljena i da li ispunjavaju zakonske regulative za zaštitu od požara.

SASTAV PROTIVPOŽARNIH VRATA

Kao i svaka druga vrata, protivpožarna vrata imaju svoje osnovne elemente: štok , krilo i bravariju. Njihovim međusobnim radom vrata ispunjavaju svoju osnovnu funkciju, što je u ovom slučaju zaštita ljudi i materijalnih dobara od vatre i dima.

Krilo protivpožarnih vrata može da bude izrađeno od čelika, aluminijuma, pa čak i drveta, ali suštinu zaštite čini ispun samog krila. Da bi sprečila širenje vatre, protivpožarna vrata moraju biti ispunjena vatronepropusnim materijalom. Od nastanka protivpožarnih vrata korišćeni su različiti materijali, među kojima je azbest ima veliku primenu. Međutim, ispitivanjem je ustanovljeno da azbest ima veoma loš uticaj na zdravlje ljudi i povučen je iz upotrebe. Danas, kao osnovni ispun krila čine vatrootporne ploče i kamena vuna, koji čine visoko otporne, zdravstveno sigurne i ekološki prihvatljive materijale.

Drugi bitan element protivpožarnih vrata jeste štok koji mora biti profesionalno ugrađen u otvor na zidu, kako bi imao svoju sigurnosnu funkciju. Štok vrata je najčešće izrađen od aluminijuma i čelika.

Spoj štoka i krila vrata čine okovi (šarke, brave) i ekspandirajuće trake odnosno dihtunzi. Značaj okova spominjali smo u predhodnim tekstovima, a koliki je njihov značaj u slučaju protivpožarnih vrata, govori i sama činjenica da protivpožarna vrata treba da spreče prodor vatre i dima. Drugim rečima, što je veća jačina okova i zaptivenost vrata, veća je i zaštita od požara, dima i gasova. Da bi vrata dobro dihtovala veliki značaj imaju dihtung gume, odnosno ekspandirajuće trake, koje se pri visokim temperaturama šire i sprečavaju prodor neželjenih produkata požara. Kvalitetna protivpožarna vrata obezbeđena su kvalitetnim sigurnosnim bravama, koja doprinose zaptivanju vrata i pojačavaju njihovu sigurnosnu funkciju. Sa druge strane, ove brave omogućavaju lako otvaranje vatrogascima, ali i svima onima koji se nalaze sa druge strane vrata. Najčešće su u upotrebi tzv. antipanik brave, koje se lako i jednostavno otvaraju u opasnim situacijama, dok sama vrata imaju sistem sigurnosnog samozatvaranja.

KAKO ZNATI DA SU VRATA PROTIVPOŽARNA

Da bi se jedna vrata smatrala protivpožarnim, čitava konstrukcija istih mora proći kroz određena ispitivanja. U našoj zemlji ispitivanja vrši „Institut za ispitivanje materijala“, IMS, koji nakon testiranja daje određenu ocenu samih vrata. Pod ocenom se podrazumeva vreme koje protivpožarna vrata mogu da izdrže u slučaju požara, odnosno sprečavaju prodor vatre i dima. Ova ocena se izražava u minutama, pa tako imamo protivpožarna vrata od 30 do 120 minuta otpornosti. Nakon ispitivanja i zadovoljavanja određenog stepena kvaliteta protivpožarna vrata dobijaju odgovarajući atest o vatrootpornosti. U zavisnosti od namene objekta, zakon predviđa minimalnu ocenu koja protivpožarna vrata moraju da imaju da bi se mogla ugraditi u određeni objekat. Pod ovim se podrazumeva da višu ocenu svakako moraju imati svi oni objekti koji se bave ili rade sa visoko zapaljivim materijalima( hemijska industrijska postrojenja, laboratorije…) u odnosnu na stambene objekte. Postignuti viši stepen zaštite govori o kvalitetu samih vrata, većoj zaštiti i značajno je merilo prilikom izbora protivpožarnih vrata.

VRSTE PROTIVPOŽARNIH VRATA

Pored objekata koja moraju imati protivpožarna vrata(industrijska postrojenja, komercijalni objekti, bolnice, škole…), sve više se vrši njihova ugradnja i u stambene objekte. Širok izbor vrata(jednokrilna, dvokrilna, klizna), kao i pristupačan dizajn omogućava da na vašem stambenom objektu imate jednu zaštitu više – protivpožarnu. Pored vrata standardnih dimenzija, moguća je i izrada prema potrebi naručioca, sa tim da je tada proces izrade i ugradnje znatno duži, a i cena je znatno viša.

O značaju i svrsi protivpožarnih vrata ne treba puno da zaključujemo. Možemo samo da dodamo da pored zaštite života i objekata, protivpožarna vrata štite i od preterane buke, a i neželjenih gostiju.

Protivpožarna vrata predstavljaju samo jednu od karika u prevenciji i zaštiti od požara, te je veoma bitno sprovoditi sve zakonom propisane mere zaštite ljudi, imovine i životne sredina.

Da li ste vi razmišljali o ugradnji protivpožarnih vrata? Da li mislite da ima dovoljno informacija vezano za ponudu ovih vrata? Da li ste vi nekada bili u prostorima zahvaćenim požarom? Da li je objekat imao protivpožarna vrata? Budite slobodni, podelite vaša iskustva i mišljenja sa nama, postavite nam pitanja. Zajedničkim snagama uspećemo da informišemo ljude o ponudi, iskustvima i značaju protivpožarnih vrata u svakodnevnom životu.

Za Talaris, Snežana Trtica Graovac